Отварят офертите за разширяване на ВиК-мрежата в Кърджали – на 19-ти, от 14 часа

Кметът на община Кърджали кани  всички представители на средствата за масово осведомяване,неправителствените организации  и граждани да присъстват на публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Кърджали, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Дата на отваряне на постъпилите предложения: 19.04.2013 г., 14:00 часа в сградата на Общинска администрация –Кърджали стая 407, съобщиха от пресцентъра на Общинска администрация.

Настоящата обществена поръчка е в рамките на  Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062, финансирани по Процедура BG161PO005/1.11/16 „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013″.

hard admin

*

Top