Отчетът: 400 пъти пожарни сирени – двойно по-малко пожари и спасителни дейности в региона спрямо миналата година

Общо 400 излизания с противопожарна техника са регистрирани за първите шест месеца на тази година в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Кърджали. Те намаляват двойно спрямо миналата година, когато за същия период са отчетени 871 излизания, посочиха от Областната дирекция на МВР.
Пожарите за полугодието са 149 срещу 186 през същия период на миналата година. Повече от два и половина пъти са намалели и спасителните дейности – 210 за полугодието сега срещу 596 за този период през миналата година.
При пожарите по отрасли водещ е делът на „жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 46 процента от общия брой пожари, следван от пожарите в отрасъл „водопровод, канализация, сметосъбиране” – 20 процента от общия брой.
 При пожарите водещи причини са „небрежност при боравене с открит огън” с 43,6 процента, следвани от „неправилно ползване на отоплителни уреди” – с 36,2 процента от общия брой пожари.
Най-натоварена в оперативно отношение за първото шестмесечие на 2016 г. е РС „ПБЗН” – Кърджали с 59,2 процента от общия брой излизания.
През отчетния период при пожари са пострадали четирима граждани. За сравнение, през същия период на 2015 г. при пожари са загинали двама граждани и са пострадали петима.
По линия на държавния противопожарен контрол през първото шестмесечие на 2016 г. са извършени 28 комплексни проверки на обекти, контролни проверки в 284 обекта, тематични в 677 обекта. Съвместно с други служби на МВР и ведомства са проверени 57 обекта.
През отчетния период са връчени 324 разпореждания, 28 протокола от комплексни проверки, 7 уведомителни писма. От проверките са констатирани 854 нарушения. Предписани са 790 мероприятия. За нарушения на пожарните правила и норми през периода са съставени 60 акта за административни нарушения. Приложените принудителни административни мерки са 26.
Извършени са 113 проверки на новостроящи и реконструиращи се обекти. В заповедните книги на 12 обекта за констатирани нарушения са вписани предписания. Има съставен 1 брой  акт за установяване на административно нарушение по Закона за устройството на територията. Изпратени са 4 уведомителни писма.
През първото шестесечие на 2016 г. служителите на РД «ПБЗН» са взели участие в 22 броя държавни приемателни комисии.
Извършени са 36 проверки на аварийното планиране и технико – експлоатационно състояние на потенциално опасни язовири и зоните до 500 м след язовирните стени. Проверени са и 1 хвостохранилище, Водното огледало и 1 ВЕЦ.  
През първото полугодие на 2016 година е извършена 1 съвместна проверка на обект с висок рисков потенциал – „Горубсо Кърджали”АД, за изпълнението на условията в разрешително от МОСВ. Направени са 6 проверки на промишлени предприятия с опасни химични вещества, 35 проверки на бензино и газстанции и 11 проверки на складове-депа за пестициди с изтекъл срок на годност.
Превантивният контрол включва 34 проверки на аварийната готовност на обекти с масово пребиваване на хора и сгради за обществено обслужване.
На територията на РД „ПБЗН” – Кърджали са регистрирани две „доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последици от тях” в Крумовград и Джебел, с численост съответно от 15  и 10 души.
Доброволците в Крумовград и Джебел са оборудвани със защитни пожарникарски облекла, защитни обувки, защитни пожарникарски каски и лични предпазни средства.
За община Ардино целият комплект от документи за сформирането на доброволно формирование е изпратен до ГД „ПБЗН”-МВР за регистриране и получаване на персонални идентификационни номера на доброволците. За общините Момчилград, Черноочене и Кирково формированията са в процес на окомплектоване и сформиране.
Продължава работата с МПО “Млад огнеборец”. През учебната 2015/2016 г. бяха сформирани 38 отряда (с един повече от предходната) и членска маса от 458 ученици – с 16 повече от предходната година .
През месеците март и април бяха проведени 7 общински и едно областно ученически състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации’2016″ с участието на 33 отбора и 239 участника.
В конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата – 2016″ участваха 282 деца от областта, като в областния кръг бяха допуснати 209 рисунки, а 21 бяха наградени. Експонирани бяха изложби от областния и общинските кръгове за детската рисунка.
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *