ОЦК с капитал от 5 млн. лева след загуба от 38 млн. лева за полугодието

Основна причина за загубата е продажба на активи на стойност много под балансовата им стойност

Оловно цинков комплекс АД Кърджали отчита загуба в размер на 38 млн. лв. за полугодието на 2013 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София със закъснение от три месеца.
„Загубата се дължи на отписаните активи, продадени чрез публична продан от частен съдебен изпълнител по искане на кредитора Първа инвестиционна банка, чиято балансова стойност е много по-висока от продажната“, се казва в междинния доклад за дейността.
Отчетът показва, че балансовата стойност на продадените активи (без продукция) е 33,4 млн. лв., а срещу тях са получени приходи за 5,3 млн. лв. Тоест получените пари са 6 пъти под балансовата стойност.
В резултат на загубата собственият капитал на ОЦК се стопява до 4,8 млн. лв. към 30 юни 2013 г. Според отчета дружеството има дълготрайни материални активи за 88 млн. лв., като основната част от тях са „Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи“ за 72 млн. лв. Намалението през полугодието е с 11,5 млн. лв.
Има намаление на материалните записи с 29,5 млн. лв. през полугодието до 86 млн. лв. Данните показват, че отписаните активи явно включват и материални запаси, които очевидно не са били оценени правилно в отчета на дружеството. Това е странно, защото материалните запаси, за разлика от дълготрайните активи (машини, сгради, земя), би трябвало да се оценяват много лесно на база наличните количества и цените на суровините.
И докато въпросът с коректната оценка на активите е на дневен ред, най-малкото поради описаната в междинния доклад много по-ниска продажна цена, спрямо балансовата, то въпросът с коректната оценка на задълженията вероятно не стои. Тоест те вероятно са оценени правилно, а може би има кредитори, които не са предявили претенциите си.
Общите задължения към 30 юни 2013 г. са за 174 млн. лв., от които 71 млн. лв. към банки и небанкови финансови институции, 11 млн. лв. към свързани предприятия, 11 млн. лв. към клиенти, 9 млн. лв. по търговски заеми, 375 хил. лв. към персонала и 638 хил. лв. данъчни задължнения. Има и задължения, записани като “други текущи” за 69,4 млн. лв.
Текущата пазарна оценка на Оловно цинков комплекс АД е 1,6 млн. лв. на база последната борсова цена от 0,19 лв. за акция. Само вчера акциите на ОЦК поскъпнаха с 32%. За последните 12 месеца обаче има спад със 75%, а спрямо рекордните цени от около 100 лв. за акция през 2007 г., понижението е с 99,8%.
Мариян Йорданов, Андрей Любенов, „Инвестор Бг“

hard admin

*

Top