Планът на община Ардино: Пътища, ВиК мрежа, надеждни далекопроводи

Гюнер ШЮКРИ
Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на община Ардино се състоя в заседателната зала на Общинския съвет. В него взеха участие кметове на населени места, общински съветници и граждани. Тук бяха кметът на общината Ресми Мурад, председателят на ОбС Сезгин Байрям, архитектите и инженерите, които са работили по стратегическия документ.
Общият устройствен план на Ардино обхваща период за действие на три Общински планове за развитие до 2035 г. Главната му цел е създаване на пространствена и функционална структура и развитие на територия, комплексно устройство на населените места в съответствие със съществуващите природни дадености, антропогенна среда и специфични социални и икономически условия.
„Община Ардино има благоприятно географско местоположение между два гранични пункта, разположена е в близост до два ГПКК – Златоград – Термес, Маказа – Нимфея, в близост до два общоевропейски транспортни коридора. Има природни забележителности и защитени местности”, заяви при представянето арх.Хубавена Салджиева.
Инж. Стойчо Стоев, експерт ВиК изтъкна, че проблем за осигуряване на качествена услуга в системата на ВиК на територията на общината е наличието на много раздробена селищна мрежа. „Канализацинна мрежа има изградена само в град Ардино. Има проблеми в опазване на околната среда и планът ще предложи съответните решения. Наложително е да бъдат предприети мерки за реализиране на значими инвестиционни проекти, свързани с обновяването на водопроводната и канализационна мрежа с изграждането на ПСОВ в град Ардино, Бял извор, Жълтуша, Падина, Горно Прахово и Млечино”, уточни инж. Стоев.
„Съществуващата електроразпределителна мрежа на териотрията на общината е разтоварена поради миграционните процеси. Необходимо е електропреносната мрежа да бъде обновена с надеждни далекопроводи, които да бъдат устойчиви при различни природни бедствия”, изтъкна инж. Руси Русев. Той подчерта, че последните природни бедствия през март са показали нестабилността на системата и необходимостта от двойно захранване, както на публични обекти, така и на обектите на телекомуникацията. „Единичното захранване на тези обекти поставя общината в рискова ситуация. Планът предвижда тяхното двойно захранване и прекатегоризирането от трета в първа категория обекти”, уточни инж. Русев.
Инж. Петко Ботев, експерт „Пътна инфраструктура” заяви, че общинската пътна мрежа не отговаря на стандартите. Според него трябва да бъдат положени усилия за включване в списъка на Министерския съвет, за да може да се кандидатства с инвестиционните проекти от Оперативна програма на Европейския съюз. „Особено внимание да се обърне на пътя Кърджали- Ардино, междуобщинските пътища Църквица – Синчец – Мишевско, който осъществява пряка свързва с коридор номер 9 (Кърджали – Маказа – Гърция) и Кобиляне – Боровица  – Сполука”, посочи той.
Съгласуваният документ ще бъде внесен за приемане в Общински експертен съвет по устройство на територията, след което трябва да получи одобрението на Общинския съвет.
hard admin

*

Top