Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги

Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и

лица с увреждания – компонент 2″, комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап кандитати подали документи в срок за длъжността: социален работник – 2 бр. във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по проекта.

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: социален работник – 2 бр. във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2″, комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

Денис Ахмедова Тахир  от гр. Крумовград

и

Ана Сашева Димитрова от гр. Крумовград

На 26.08.2019 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Социален работник“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *