Подкрепа за деца в риск

  • В Крумовград откриха нов комплекс в дом “Михаил Калинин”

Домът “Михаил Калинин” в Крумовград е единствената специализирана институция за отглеждане на деца в риск в област Кърджали. Тук възпитават 29 малчугани, нуждаещи се от закрила по реда на Закона за закрила на детето.
През 2006 г. Сдружението за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ България като водеща организация, Агенцията за регионално и икономическо развитие и инвестиции като асоцииран партньор и Общинската администрация в Крумовград като партньор спечелиха в Министерството на труда и социалната политика проект “Семейството първо – модели за подкрепа на деца и семейства за съвместен живот”. Извършен бе ремонт на сградата на Дома, обособи се пространство за предлагане на социални услуги.
Официалното откриване на комплекса бе на 12 февруари. Присъстват кметът на община Крумовград Себихан Мехмед, директорът на регионалната дирекция “Социално подпомагане” Кемал Фаик, председателят на Сдружението за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ България Дашенка Ташкова, председателят на Сдружение АРИРИ Румен Генов, директорът на дирекция “Социално подпомагане” в Крумовград Фатме Осман, социални работници.
Комплексът разполага с дневен център за 20 деца. Ще предлагат семейно и правно консултиране на 45 семейства годишно, мобилна работа в общността, настаняване в среда близка до семейната. Дневният център ще приема за седмична грижа 15 деца. Петнадесет деца ще бъдат настанени в центъра от семеен тип.
Проектът продължава до 30 юни 2008 г. Назначени са 5 социални работници. През март се очакват първите деца. Тогава ще започне семейното консултиране на родителите срещу изоставянето на деца в риск. НЖ

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top