Приеха стратегия „Как да интегрираме 1296 роми в Кърджали”

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси прие на свое заседание Областната стратегия за интегриране на ромите в област Кърджали за периода 2012-2020 г. Документът се придържа към националната политика и европейската рамка за приобщаване на ромите и гражданите от уязвимите социално-икономически групи и не изключва подкрепата за лица в неравностойно положение от други етнически общности. Стратегията обобщава данните за броя, заетостта, образователния ценз, професионалната структура, достъпа до здравни услуги, културното многообразие и т.н на ромската общност и дефинира оперативни цели във всяка от посочените сфери. По данни от преброяването през 2011 г лицата, самоопределящи се като роми в региона са 1296 и са съсредоточени основно в община Кърджали. Като цяло ромите живеят компактно в обособени махали и квартали в пренаселени жилища /в повечето случаи незаконни/ при лоши хигиенни условия и здравни рискове. Икономическата им активност е ниска, разчитат главно на работа по Програми и мерки по заетостта и на месечни социални помощи. Децата им отпадат рано от училище или не посещават занятията редовно. Стратегията отчита, че интеграцията на ромите е двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики. Целта е създаване на условия за равноправното интегриране на ромите и социално-узявимите групи в обществения живот чрез равен достъп до права, блага, стоки и услуги и подобряване качеството им на живот. В документа са заложени мерки за задържане на ромските деца в образователната система и по-добрата им социализация, повишаване на здравната грижа, жилищните условия и достъпа до пазара на труда. Заседанието наа Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси бе председателствано от заместник областния управител Асен Тюрдиев. Присъстваха заместник-кметове на общините, представители на Социално подпомагане, Агенцията по заетостта, инспектората по образование и др.

 

hard admin

*

Top