Проект за 76 хил. лв. повишава ефективността на чиновници

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” одобри проект на община Ивайловград, озаглавен „Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в община Ивайловград”. Финансирането в размер на 76 510.73 лв. идва по приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Проектът, с продължителност 12 месеца, има за цел да се подобри професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Ивайловград за постигане на лична и екипна ефективност, на социална сигурност и управление на непрекъснатостта на работа на общината.

hard admin

*

Top