Променят картата на собствеността край язовирните стени!?

Областният управител Иванка Таушанова инициира работна среща на институциите, ангажирани с експлоатацията и поддръжката на водните обекти. Дискусията бе провокирана от необходимостта да се прочистят речните корита в 500-метровата зона от язовирните стени и да се осигури нормалната им проводимост през дъждовния сезон. Според Закона за водите това е задължение на собственика или ползвателя на хидротехническото съоръжение, който е длъжен да отстрани избуялата дървесна и храстова растителност, за да осигури нормален оток на водата. Проблеми със собствеността обаче възпрепятстват превенцията на потенциално опасните водоеми, констатираха участниците в обсъждането. Има възстановена земеделска земя на частни лица в сухия откос на язовирите, на други места собствеността е смесена – между държавата и общината, не липсват и случаи, в които участъкът в 500-метровата зона е разпределен между 20-30 души, а има и пример за животновъден обект в речното корито. Тези обстоятелства изискват стиковане на задълженията на всички институции, които имат отношение към безопасността на водоемите, и подобряване на взаимодействието между тях, подчерта областният управител. От регионалната дирекция по горите обясниха, че няма пречка стопаните да секат дървета и храсти в коритата на реките при аварийни ситуации и няма законово основание да бъдат глобявани. Участниците в работната среща се обединиха около позицията, че е необходима корекция на КВС /картата на възстановената собственост/ в 500-метровата зона, за да не се размива отговорността за проводимостта на коритата и поддръжката на хидротехническите съоръжения. В работната среща се включиха Стоян Стоянов от дирекция „Хидромелиорации” в МЗХ и Филип Шукаров, управител на „Напоителни системи клон Горна Тунджа ЕАД – Стара Загора, кметът на Кирково Сали Рамадан, представители на общините, Басейнова дирекция – Пловдив, земеделските служби, РУГ, РИОСВ, язовирен район Кърджали и др. От Басейнова дирекция съобщиха, че подготвят нова карта на границите на водните обекти. Стоян Стоянов съобщи, че предстоят промени в Закона за водите и част от текстовете в него касаят стопанисването и безопасността на микроязовирите.
Областният управител Иванка Таушанова постави на вниманието на участниците в работната среща и проблема със заливаемите при обилни валежи мостови съоръжения, които биват ремонтирани многократно със средства от Междуведомствената комисия по бедствията и авариите. Изричната препоръка е проектите да се съгласуват предварително с Басейнова дирекция, припомни Таушанова.

hard admin

*

Top