Публичен търг с явно наддаване

На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС,  и  чл.17, ал. 7 от  НРПУРОИ, Решение № 657 от протокол № 36 / 29.11.2018 год. на ОбС и  чл.91 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  част от недвижим  имот – публична общинска собственост, представляващ: Терен   от 26 кв.м., ведно с разположения върху него Метален павилион с площ  от 26 кв.м., представляващ  част от Поземлен имот с идентификатор 39970.501.94 по КК и КР на гр.Крумовград  (Номер по предходен план: 94, кв. 14, парцел І), целият с площ от  9206 кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Тракия” № 1, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обект, комплекс за образование, актуван с Акт за публична общинска собственост  6622/18.08.2014 г., за търговска дейност и  за срок до 10 години, с  първоначална тръжна наемна цена на месец в размер на 78.00  лв. ( седемдесет и осем лева) без ДДС.

Търгът ще се проведе на 29.01.2019 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на

пл. „България” № 5, І-ви етаж.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% – ( 7.80 лв. ) от първоначалната тръжна цена.
  2. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 14.00 ч.  на  28.01. 2019 год.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер, в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България”

№ 16 до 16.00 ч. на  28.01. 2019 год.

  1. 5. При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе  на 05.02.2019 год. на същото място по същото време при същите условия.
  2. 6. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване” ет.1, пл.”България”  № 16  до 16.00 ч. на 02.2019 год.      
  3. 7. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 01.2019 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  4. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 03641/ 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

  /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap