Първа копка на „Кауфланд” – в началото на май

Водещата фирма за търговия с хранителни стоки в Европа „Кауфланд” ще направи първа копка на магазина си в Кърджали в края на април или началото на май.
Днес от компанията внасят в Общинска администрация проектите на всички части от мегасъоръжението и очакват до седмица да получат строително разрешение. Магазинът ще бъде готов в ранната есен на 2013-та.
Както вече „24х7 Родопи” писа, „Кауфланд” спечели търга на община Кърджали за продажба на терен в кв. Студен кладенец с площ от 13 305 кв.м.
Първоначално обявената тръжна цена за обекта беше 2 955 000 лева. Новите собственици го придобиха като наддадоха до 2 960 000лв. без ДДС.
Те са заявили намерение след издаването на съответното разрешение за строеж от страна на община Кърджали, голям магазин с площ от 2400 кв.м. да бъде построен в рамките на 6 месеца.
„Кауфланд” стана собственик на УПИ VII – 6236, кв. 237 по ПУП на гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, отреден за търговия и обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 с площ 13 305 кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 40909.119.264.1 със застроена площ 1 035 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид обитаване и подлежащите за събаряне сгради: сграда с идентификатор 40909.119.264.2 със застроена площ 307 кв.м; сграда с метална конструкция с идентификатор 40909.119.264.3 със застроена площ 555 кв.м.; сграда с метална конструкция с идентификатор 40909.119.264.4 със застроена площ 222 кв.м. и сграда пристройка към нея с идентификатор 40909.119.264.5 със застроена площ 27 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Кърджали.
hard admin

*

Top