Първа копка на мегапроект за 25 милиона лева в Момчилград – в петък, от 11 часа

Първа копка на мегапроект за 25 милиона лева ще бъде направен в Момчилград на 5 юли – петък, от 11 часа на откритата сцена в градския парк.
Проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на В и К мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” е финансиран по Оперативна програма „Околна среда”
Това е най-мащабният проект на Община Момчилград досега – за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в града и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност  близо 25 млн. лева. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” одобри проекта с решение от 19 септември 2012 г.
„Модернизацията и доизграждането на ВиК мрежата се налага, тъй като по-голямата част от водопроводната мрежа (15 900 от общо 23 500 м) е изградена от етернитови тръби през 60-те години на миналия век. Авариите ва ВиК мрежата  са чести, загубите на вода достигат 63%. Някои  участъци нямат нужното нормалното налягане и дебит на питейната вода, което налага хидравлично преоразмеряване на мрежата. В същото време европейските норми налагат България да изгради пречиствателни станции до декември 2014 г. в градовете с над 10 хил. еквивалент жители”, коментира кметът на Момчилград Акиф Акиф.
Съществуващата канализация е с дължина около 20 км и е изградена също преди повече от 50 г. от бетонови, каменинови тръби и тухлени зидани канали. Поради разместване се получават условия за запушване, филтрация на подпочвени води в канализацията и изтичане на замърсени отпадъчни води към почвата. Голяма част от канализацията е с малки диаметри, които не отговорят на  нормите за проектиране и са с недостатъчна дълбочина.
По проекта е планирано да бъде изградена нова 5,494 км канализационна мрежа, да бъдат реконструирани 15,3 км канализационна  и 13,303 км водоснабдителна мрежа, да бъде изградена пречиствателна станция.
Работата по проекта   „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1  ще приключи в края на 2014 г. Безвъзмездната помощ от Кохезионния фонд на ЕС ще е  в размер  на 19 868 000 лева. 4 967 000 лева представляват финансиране от националния бюджет. Около 3% ще финансира Община Момчилград.
 
На снимката: Кметът на Момчилград Акиф Акиф подписа на 10 октомври м. г. договора за най-мащабния проект на Община Момчилград – за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в града и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност  близо 25 млн. лева.
 
hard admin

*

Top