Ресми Мурад: 2/3 от бюджета на Ардино ще бъде за образование

Финансовото състояние на община Ардино и основните параметри на бюджета през следващата година бяха основните теми, дискутирани по време на редовната месечна работна среща на градоначалника Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници. Той подчерта, че Бюджет 2014 ще бъде по-малък, въпреки увеличените стандарти.
„През 2013 г. бюджетът на община Ардино в частта за делегираните от държавата дейности бе в размер 3 763 000 лв., а сега тръгваме с 3 610 000 лв. Най-голям дял са предвидени за образованието – 2 036 000 лв.”, уточни Ресми Мурад.
„Това ще бъде време на сериозна подготовка за изготвяне на проекти за новия програмен период на Европейския съюз 2014-2020 г. Още през първата половина на 2014 година трябва да направим всичко възможно, за да имаме готови проекти, които да ги реализираме в новия програмен период”, заяви Мурад. Основните проекти, които ще бъдат реализирани през следващата година ще бъдат повишаване на енергийната ефективност в сградата на Професионална гимназия „Хр.Смирненски”, обновяване на автогарата в Ардино по програма „Красива България”.
Преди началото на кметската среща инж. Емил Кехайов и д-р Таня Дилова от службата по трудова медицина при „Ферекс Консулт-СТМ” ЕООД в Смолян проведоха обучение на селските управници  и представителите на местната власт по здравословни и безопасни условия на труда и ги запознаха със съответните – Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба РД-07-2, както и правилата за оказване на първа долекарска помощ и самопомощ при увреждане на здравето при работа. Всички длъжностни лица ще получат сертификати за преминало обучение.
По време на работната среща кметовете и кметските наместници бяха обучени как да боравят с документи и как да изпълняват задълженията си, по част от възложените им от държавата функции. Валентин Петров, съдия в Районен съд в Ардино разясни на селските управници дейността на службите „Връчване на призовки и съдебни книжа”, в качеството им на длъжностни лица по връчването на съдебни книжа, съобразно вменените им по Наказателно процесуалния кодекс (НПК) и Гражданско процесуалния кодекс (ГПК), както и правилника за Администрацията в съдилищата задължения.
Атанас Чочев, гл.експерт в Общинската служба по земеделие запозна кметовете с новата мярка за подпомагане на земеделските производители чрез възстановяване на част от акциза на използвания газьол, използван за отопление.
Гюнер ШЮКРИ
 
hard admin

*

Top