РЗИ: Водата от чешмата „Айше молла“ и още три местни водоизточика крие риск за здравето, не пийте!

От началото на месец юли – до 23 юли 2014 г. от Районната здравна инспекция (РЗИ) е извършен контрол на 34 проби питейна вода от централни водоизточници на област Кърджали. Пробите са изследвани по показателите на постоянния мониторинг – физико-химични и микробиологични, съобщиха от инспекцията. За този период не са установени отклонения от Наредба № 9. Водата е изследвана и по показателите на периодичния мониторинг. Всички те са в нормите, посочени в същата наредба, включително и изследваните тежки метали – олово, мед, цинк, желязо, кадмий, манган.
От 23 юли 2014 г. до днес –  1 август, са взети общо 56 броя проби от питейния водопровод и от входа и изхода на пречиствателната станция. Анализите показват несъответствие по микробиологични и физико-химични показатели по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
РЗИ извършва мониторинг и на водите от местни водоизточници (чешми). В последните дни бе извършено пробонабиране от четири местни водоизточника на територията на Кърджали – Айше молла, пътя за Ардино, до въжения  мост за кв. „Възрожденци” и сондата в кв. „Байкал”. Резултатите от изследванията са несъответстващи по микробиологични показатели. Това крие риск за здравето на гражданите, ползващи вода за пиене от цитираните чешми, поради което съветваме да не се ползва водата от тях.
РЗИ-Кърджали упражнява постоянен и периодичен мониторинг на питейната вода, консумирана от населението на област Кърджали по Програма за контрол на водоизточниците, изработена съобразно методичните указания на Министерството на здравеопазването. При оценка на получените данни от мониторинга се използват показатели за качество, които имат значение за здравето на човека и са определени в Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001). РЗИ-Кърджали има Акредитирана от ИА БСА по БДС EN ISO 17025 Изпитвателна лаборатория – Трансграничен Изследователски Център “Околна среда и здраве” (ТИЦОСЗ) , в която се правят изследванията на пробите вода.
Пробонабирането от инспекторите от дирекция „Обществено здраве” и изследванията на питейната вода от специалистите в ТИЦОСЗ ще се извършват и през двата почивни дни – събота и неделя, както и до нормализиране на обстановката.
24rodopi.com
На снимката: Ако не беше аварията в пречиствателна станция “Енчец” кърджалийци нямаше да научат, че водата от чешма “Айше молла” не е за пиене. 
hard admin

*

Top