Села в Ардинско ще получават вода от 105 метра дълбочина в местността „Яйла – Догру“

Гюнер ШЮКРИ
 
Община Ардино получи разрешение от Министерството на околната среда и водите за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от тръбен кладенец, който ще се изгради в местността „Яйла-Догру” в землището на село Търна.
От проведените хидрогеоложки проучвания в района е установено, че тук е формиран протерозойски водоносен хоризонт. Предвижда се сондажния кладенец  да бъде с дълбочина 105 метра. В интервала от 0 до 24 метра ще бъде спусната PVC колона с диаметър 175/8мм, а в интервала от 24 до 105 м. PVC тръбно филтърна колона с диаметър 125/3,7мм. Филтрите ще бъдат от PVC тръби с диаметър 125/3,7мм.
Тръбният кладенец ще бъде оборудван с потопяема помпа, която ще бъде монтирана на 92,5 метра от кота терен. Дебитът му ще бъде 4 литра в секунда
С изграждането на сондажния кладенец ще бъде разрешен проблемът с водоснабдяването на Долно и Горно Прахово и Башево. 
Предстои реализацията на инвестиционен проект за водоснабдяването на горепосочените населени места в района.
hard admin

*

Top