След сесията в Ардино: Оптимизация на училищата, енергия от биомаса ще топли болницата

13 проекта за решения одобри на поредното си заседание Общинския съвет в Ардино. То бе открито от председателя Сезгин Байрям. На заседанието присъстваха 17 от общо 21 съветници. Сред по-важните решения бяха изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Местният парламент прие решение община Ардино да кандидатства с проект за водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”. Програма за оптимизация на общинската училищна мрежа за учебната 2013/2014 г. Съветниците взеха решение за закриване на НУ „Христо Ботев” в Ардино и актуализираха списъка на „защитените училища” на територията на общината през следващата учебна година.
След предложение на кмета Ресми Мурад съветниците гласуваха решение за изграждане на Когенериращи системи за производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса, които да се използват за отопляване на болницата.
 
Живко ТЕНЕВ
Снимки: Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top