СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” (Банков служител, обслужване на клиенти)

Банка ДСК ЕАД
Месторабота Крумовград; Постоянна работа; Пълно работно време

СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” (Банков служител, обслужване на клиенти)

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” (Банков служител, обслужване на клиенти)
за клон Крумовград, град Крумовград към Регионален Център Стара ЗагораОсновни задължения:

• Консултира и обслужва клиентите на Банката и извършва продажби на предлаганите продукти и услуги в лева и валута.
• Регистрира и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната система.
• Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
• Осъществява продажби на кредитни продукти на Банката.
• Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки.
• Извършва сделки, свързани с покупко-продажбата на валута.
• Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – Висше икономическо; образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по икономика” или средно икономическо.
• Професионален опит: предимство е трудов стаж в банкова или финансова институция.
• Сертификат за работа с валута.
• Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело.
• Да има много добра компютърна грамотност.
• Ползването на западен език е предимство.

Банка ДСК предлага:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо.
• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до: 28/02/2019 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap