Старт на процедурата за подбор на съдебни заседатели

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА на основание чл.68 от Закона за съдебната власт и във връзка с чл.6 от Наредба №1 за съдебните заседатели, процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2014 -2018 г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. автобиография;

2. съгласие за кандидатстване – декларация по образец;

3. свидетелство за съдимост;

4. копие от лична карта;

5. копие от диплома за завършено образование;

6. препоръка от Председателя на Окръжен съд – Кърджали /изисква се от лица, които са били съдебни заседатели/.

Допълнителни и специфични изисквания към кандидатите:

Кандидатите трябва да бъдат: български граждани, да са навършили 21 години, но не навършили 65 години към момента на избирането им, да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление.

Място и срок за подаване на документите:

Адрес: Община Кърджали, бул.”България”№ 41

Общински съвет – Кърджали до Временната комисия за подбор на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2014 -2018 г.

Стая № 305; тел. 67 – 401, 67- 402, 67-403

Краен срок за подаване на документите: 05.09.2013 г.

hard admin

*

Top