Съветът за развитие се събира при Таушанова

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет на Южен Централен район (ЮЦР) ще се проведе в четвъртък в областната администрация в Кърджали. То ще бъде ръководено от областния управител Иванка Таушанова, която е председател на Съвета през второто полугодие на 2012 г. Заместник-председател е Шинаси Сюлейманов, председател на ОбС-Кирково. На форума се очаква да присъстват областните управители на Смолян, Хасково, Пловдив и Пазарджик, представители на министерства, общини, управляващите органи на оперативните програми на ЕС, работодателски организации, синдикати, НПО, съобщиха от администрацията на губернатора. Присъстващите ще изслушат докладите на членовете от ЮЦР в тематичните работни групи за подготовка на оперативните програми през периода 2014-2020 г. Съгласно решение на МС от 11 април т.г. средствата от ЕС за България се предвижда да се разпределят приоритетно в следните области: иновации и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, развитие на селските райони и морско дело и рибарство. На заседанието ще бъде предоставена информация за напредъка в изпълнението на оперативните програми на територията на ЮЦР, резултати от социално-икономически анализ във връзка с разработването на регионалния план за развитие през 2013 г, WOT – анализ за нуждите на ОП „Регионално развитие” , междинни резултати от националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. Ще бъдат гласувани промени във вътрешните правила за работа на Координационния комитет и ще бъде приета годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет.

hard admin

*

Top