Съдията Валентин Спасов приключил 454 наказателни дела за година, Ангел Момчилов разгледал 494 граждански дела

Съдията Валентин Спасов е имал за разглеждане 501 наказателни дела за година, от тях е приключил 454. 442 от делата са приключени в 3-месечен срок.

Най-много граждански дела в Районен съд в Кърджали в 3-месечния срок пък приключил съдията Ангел Момчилов – 494.

Това са част от заключенията по доклад от приключилия проект за гражданско наблюдение на съда, извършен от Центъра за неправителствени организации в Разград. В процеса на наблюдение от октомври до декември на миналата година, доброволци наблюдаваха 170 съдебни дела, като присъстваха на 178 съдебни заседания на съда. Те следяха ключови области със значение за съдебната реформа в Южна България – етично поведение и конфликт на интереси, отчетност, публичност и прозрачност, случайното разпределение на съдебни дела и публикуване на съдебните актове на електронните страници на съдилищата.

В доклада е посочено, че в интернет-страницата на Районния съд в Кърджали е публикувана информация за имената и длъжностите на съдиите и съдебните служители, но липсва списък със съдебните заседатели. Липсва също така рубрика с обявления за публични продажби.

Съдебната сграда, в която работи Районният съд в Кърджали е с добра архитектурна среда, в палатата наскоро е извършен основен ремонт. Поставени са информационни табели за видовете услуги, които се предлагат в него, но без посочени такси за тях. В съда няма и информационен център. В съдебната сграда липсват стаи за адвокати и прокурори, а в магистратурата няма служител, който да отговаря за връзките с обществеността. Осигурен е достъп за хора с увреждания само до партера на съда и до Зала 2.

hard admin

*

Top