Съобщение на "Дънди Прешъс Металс Крумовград"

“Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД (“ДПМ Крумовград”) разработва проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък “Ада Тепе” на находище “Хан Крум”, общ. Крумовград. Бъдещият миннодобивен обект ще се изгради на хълма Ада тепе южно от гр. Крумовград.

През 2000 г. “ДПМ Крумовград” (предишно име “Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД) сключи договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми върху площ с размер 130 км2. През 2005 г. Дружеството възложи изготвянето на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на първоначалното си инвестиционно предложение. След проведените публични обсъждания и консултации със заинтересованите страни, инвестиционното предложение беше преработено в посока избягване и намаляване на въздействието върху околната и социална среда. Промените са свързани и с присъединяването на България към ЕС през 2007 г. и включването на площта на инвестиционното предложение в мрежата от защитени зони НАТУРА 2000. Изменението на инвестиционното предложение включи и съществено намаляване на площите, необходими за неговата реализация (до 85 хектара), промяна на технологията на преработка на руда (премахване на цианидната технология) както и изграждане на интегрирано съоръжение за съвместно съхранение на минни отпадъци вместо първоначално планираните конвенционални съоръжения за разделното им съхранение. През 2010 и 2011 г. новото инвестиционно предложение премина през процедура по ОВОС и бе издадено положително решение по ОВОС, което влезе в сила през 2013 г.

През 2014 г. “Дънди Прешъс Металс Инк.” (ДПМ) – едноличен собственик на българското дружество, договори коригиран финансов пакет с консорциум от банки, които се представляват по екологичните въпроси от “Европейска банка за възстановяване и развитие” (ЕБВР). Съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР (2008) и свързаните с нея Изисквания за изпълнение (ИИ), изграждането и експлоатацията на изцяло нов миннодобивен обект представлява проект от категория “А”, който трябва да бъде подложен на оценка на въздействията върху околната и социалната среда (ОВОСС). Съществуващата документация по ОВОС беше подложена на независим преглед и въз основа на резултатите от него “ДПМ Крумовград” разработи пакет с екологична и социална информация в допълнение на извършения ОВОС по националното законодателство, за да изпълни Изискванията за изпълнение (ИИ) на ЕБВР. В допълнение към ИИ на ЕБВР, някои от банките в консорциума се позовават на Екваториалните принципи и по тази причина в документацията се реферира и към Стандартите за изпълнение на Международната финансова корпорация (МФК) (2012). Цялата информация е събрана в Допълнителен информационен пакет за Кредитиращите институции (ДИП), който заедно с документацията по ОВОС съставляват ОВОСС на проекта. Обобщен вариант на оценката е представен като Нетехническото резюме (НТР). Освен ОВОСС на проекта, “ДПМ Крумовград” съгласува с ЕБВР проект на Екологичен и социален план за действие (ЕСПД). Този план включва редица действия, с които проектът ще бъде изпълняван в съответствие с ИИ на ЕБВР на различните етапи от неговата реализация – строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на засегнатите площи. ЕСПД ще представлява неразделна част от всички финансови споразумения с ЕБВР.

За проекти от категория “A” ЕБВР поставя изискване за 60-дневен период на оповестяване на свързаната с тях информация и документация. Освен на Интернет страницата на ДПМ, документацията по ОВОСС ще бъде предоставена за обществен достъп на следните места:

• Информационен център на ДПМК: ул. “Съединение” № 10, Крумовград
• Интернет страница на Дънди Прешъс Металс: http://www.dundeeprecious.com/English/sustainability/relevant-documents/krumovgrad/additionaldisclosuredocuments/default.aspx
• Интернет страница на ЕБВР: http://www.ebrd.com/esia.html
• Офис на ЕБВР в София: ул. “Московска” № 17, София 1000
• Централен офис на ЕБВР в Лондон: http://www.ebrd.com/corporate-information/london-headquarters.html

През 60-дневния период на оповестяване, “ДПМ Крумовград” ще проведе срещи с местната общественост в района на проекта (вж. Плана за ангажиране на заинтересованите страни от Допълнителния информационен пакет). ОВОСС на проекта ще бъде на разположение на тези срещи, а някои други документи като НТР, ЕСПД и Планът за ангажиране на заинтересованите страни, ще бъдат разпространени преди срещите.

Въпроси, мнения и предложения по ОВОСС могат да се изпращат до:

Лице за контакти: Г-н Любомир Марчев
и-мейл: Lubomir.Marchev@dundeeprecious.com
Тел.: +359 3641 68 02
Мобилен: +359 888 181 104

hard admin

*

Top