С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[center][b]С Ъ О Б Щ Е Н И Е[/b][/center]

На основание чл.128, ал.1 и във връзка с чл.136, ал.1 от Закона за устройството на територията отдел „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград съобщава на заинтересуваните лица, че със разрешение номер 10 от 15.07.2009 година на кмета на община Крумовград се разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ /ПИ/ 001023, по КВС на с.Пашинци общ..Крумовград, собственост на Джемил Салим Пехливан.
В 30 – дневен срок от настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, искания и приложения в отдел „ТРБ” при общинска администрация Крумовград

[center][b]С Ъ О Б Щ Е Н И Е [/b][/center]

На основание чл.128, ал.1 и във връзка с чл.136, ал.1 от Закона за устройството на територията отдел „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград съобщава на заинтересуваните лица, че със предписание номер 9 от 14.07.2009 година на кмета на община Крумовград се допуска изработването на проекта за изменение на ПУП – ПР за УПИ /ПИ/ І. Кв.71 по плана на гр.Крумовград, собственост на кооперация „Областен кооперативен съюз” гр.Кърджали и ЕТ „Али Караосман” гр.Крумовград.
В 30 – дневен срок от настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения в отдел „ТРБ” при общинска администрация Крумовград

Спасов

*

Top