Трапезария ще храни 80 социално слаби в Кърджали, кметът инж. Хасан Азис подписва договора

Фонд „Социална закрила” одобри проекта на Община Кърджали за разкриване на Обществена трапезария към Домашен социален патронаж. Кметът инж. Хасан Азис подписа договора по проекта в Министерство на труда и социалната политика.

Той ще се реализира от началото на юли до 31 декември 2013 г. и ще обхваща 80 потребители. Целта е  подобряване качеството на живот на най-уязвимите жители на община Кърджали чрез осигуряване на топла и здравословна храна.

Разкриването на обществена трапезария е залегнало в Стратегията за развитие на социалните услуги в общината за периода 2011-2015 г. и годишния план за нейното изпълнение. Домашният социален патронаж е най-старата, утвърдена и приета социална услуга от общността. Разкриването на обществена трапезария ще разшири обхвата на предоставяните социални услуги в общината и ще бъде насочена към задоволяване на потребностите от храна за хората, които не могат да си я осигуряват сами.

Целевите групи на проекта са лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и скитащи и бездомни деца и лица.

Подборът на потребителите ще се извърши от комисия, определена със заповед на кмета, в която ще се включи и представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали.

hard admin

*

Top