Тръгва последната битка на „Титан“ и „Волф“ за боклука на Кърджали, за 5 години ще бъдат усвоени 20 млн. лева

Колосите в сметосъбирането – „Титан” и „Волф”, се изправят в битка за боклука на Кърджали.
Вече е обявен конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Кърджали”. Победителят ще чисти общината в следващите 60 месеца. За 5-те години ще бъдат усвоени около 20 милиона лева.
„Титан клинър” управляваше тази дейност през последните години, но договорът й изтече в края на 2012-та и в града край Арда стъпи свързаната с бизнесмена Румен Гайтански – Вълка, фирма „Зауба”. „Волф” и „Зауба” са свързани компании.
Участникът в конкурса следва да има положителен финансов резултат за поне две от последните три години (2010, 2011, 2012 г.). Общият оборот за последните три финансови години  2010, 2011и 2012 г. трябва да е минимум 5 000 000 (пет милиона) лева.
Обществената поръчка с предмет “Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Кърджали”,   включва:
– Доставка и разполагане на необходимия брой съдове за целите на дейностите по събиране на отпадъците;
– Събиране на битовите отпадъци от територията на населените места, в община Кърджали и транспортирането им до депо за неопасни отпадъци.;
– Почистване- лятно  и зимно на площи за широко обществено ползване  включва: метене и миене на улични платна, тротоари, площади и други места за обществено ползване, през зимния период при снеговалеж се извършва ръчно и машинно почистване на сняг и лед на обслужваните територии и обезопасяване чрез разпръскване на смеси;
– Подобряване и оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, поддържане и почистване с цел осигуряване висока степен на ефективност в съотношението качество/цена.;
-Осъществяване на комуникация и информационен обмен, между общината, избрания изпълнител и гражданите за качеството на услугите с цел подобряването им по дейностите, предмет на настоящата поръчка.
Участникът следва да разполага със следната минимално необходима техника за извършване на услугите, предмет на обществената поръчка: специализирани сметоизвозващи автомобили за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи – 8 броя; специализирани сметоизвозващи автомобили контейнеровози – 2 броя; самосвал или бордови товарен автомобил за извозване на отпадъци – 6 броя; специализирани автомобили за машинно миене на улици (водоноски) – 5 броя; специализирани автомобили за машинно метене на улици (автометачки) – 2 броя; специализирани автомобили снегорини с гребло – 6 броя; специализирани автомобили пясъкоразпръсквачи – 6 брой; колесен мултифункционален челен товарач – 2 брой.
Критерият за комплексната оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на възложителя за икономически, финансови и технически възможности подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта”(Ко), която се формира по следните показатели:
“Икономическите показатели” (Fn), – с тежест в общата оценка 40%;
Предлагани единични цени (En); –  максимален брой точки 100 и тежест в общата оценка – 30%;
Инвестиционно предложение (In); – максимален брой точки 100 и тежест в общата оценка – 10%;
Технически показатели – Ktn- с тежест в общата оценка 60%
 
На снимката: Картина от предишната битка на “Титан” и “Волф”. В утро на 3 февруари т. г. “Титан” прибра кошчета, контейнери и други съдове и остави сметосъбирането на “Зауба”. Улици и булеварди в града край Арда се превърнаха в депа
hard admin

*

Top