Хасан Азис подписа договора по проекта за водния сектор за 70 млн. лева

На церемонията присъстваха Караянчева, Таушанова, съветници от ГЕРБ ДПС
 
Днес 18.11.2013 г., Министър Нона Караджова и кметът инж. Хасан Азис подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта, спечелен от Община Кърджали „Изграждане на ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и Реконструкция на Водоснабдителната и Канализационна Мрежа”, финансиран по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Окоона среда 2007-2013 г .”
На подписването присъстваха председателят на ОбС Раиф Мустафа,председателите на групите съветници от ДПС и ГЕРБ в местния”парламент”-Расим Муса и Илия Илиев, председателката на постоянната комисия по бюджет и финанси в ОбС Елван Гюркаш, гл.счетоводител Валентин Иванов, областния управител Иванка Таушанова, народния представител Цвета Караянчева.
 
Проектът предвижда изпълнението на следните основни дейности:
          Изграждане на канализационни мрежи (вкл. колектори)  с дължина 17,707 км.;
          Рехабилитация/реконструкция/ модернизация на канализационни мрежи (вкл. колектори) с дължина 5,529 км.;
          Изграждане на водоснабдителни мрежи с дължина7,272 км.;
          Рехабилитация/реконструкция/ модернизация на водоснабдителни мрежи (вкл. колектори) с дължина 6,958 км.;
          Изграждане на  ПСОВ с капацитет 58525 еквивалент жители.
 
Специфични цели на проекта:
          Прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Арда през сухи дерета, канавки и по улиците с съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;
          Постигане на траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на пречистване на отпадните води;
          Осигуряване максимално възможен процент покриване на канализационни услуги за населението;
          Подобряване на качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на завършена канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води;
          Намаляване разходите на Водния Оператор ( ВиК Кърджали) и на населението, засегнато от проекта на територията на гр. Кърджали;
          Повишаване качеството на живот на жителите и гостите на гр.Кърджали и намаляване на дисбаланса между инвеститорския интерес и съществуващата водоснабдителна инфраструктура.
Общата стойност на проекта е 69 970 080,24 лева.

—————————————————————–
Ранни записвания за Анталия и гръцките острови – до 30% отстъпка!

hard admin

*

Top