Чакаме ОВОС за цианидно производство

  • В ход са процедурите по разглеждането му от експерти
  • Следващата стъпка ще е обществено обсъждане

Тонка ГОГОВА
Готов е докладът за Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на Реконструкцията и разширението на инсталацията за преработка на златосъдържащи полиметални руди, която ще работи на производствената площадка на “Горубсо-Кърджали” АД в центъра на града. В началото на декември 2007 г. той е внесен в Министерството на околната среда и водите за разглеждане и оценка, съобщи директорът на дружеството Живка Ковачева. Кога ще приключи процедурата, е трудно да се прогнозира, защото от екоминистерството поставят уточняващи въпроси пред екипа, който е изготвил доклада. По регламент от МОСВ трябва да се произнесат в двуседмичен срок, след като е внесено последното уточнение. Но в момента експертите работят над поредния отговор.
След като ОВОС бъде приет от МОСВ, ще бъде внесен в община Кърджали, за да бъде осигурена възможност на гражданите да се запознаят с него в едномесечен срок. След това ще бъде организирано обществено обсъждане.

За съжаление, не може да се прогнозира кога точно ще стане това, но вероятно ще е в близките месеци, поясни Ковачева.
Да припомним, че в края на август миналата година имаше доста бурно обществено обсъждане на инвестиционното предложение на “Горубсо” за реконструкцията и разширението на инсталацията за добив на злато заради обстоятелството, че в технологията ще се използват цианиди. Участваха представители на държавни и общински институции, представители на МОСВ, на неправителствени екоорганизации, експерти и граждани.
Въпреки че в нормативната база няма изискване за подобно обсъждане, то беше организирано от община Кърджали по инициатива на кмета Хасан Азис предвид високата степен на обществена значимост. Последва обсъждане на проекта и в Общинския съвет. Бяха изказани аргументи както “за”, така и “против” новото производство. Защитниците изтъкваха, че “Горубсо” осигурява препитание на около 500 семейства и че за Кърджали е важно да се развива промишлеността. Противниците възразяваха, че производството може да бъде изнесено на безопасно разстояние от града, от което няма да пострадат нито работниците, нито развитието на предприятието. Изтъкваха, че екологичната заплаха, която представлява едно цианидно производство в центъра на Кърджали, ще отблъсне инвеститорите и ще се отрази изключително негативно на перспективите да се развива туризмът.
Съветниците се обединиха около решението да изчакат да бъде публикуван ОВОС и да бъде направено обществено обсъждане. С помощта на специалисти докладът да бъде разгледан и обсъден и в Общинския съвет. Ако отново няма консенсус между противниците и привържениците на проекта, общината да възложи собствен ОВОС на независим екип от специалисти.

информация: в. Нов Живот
[center]

[/center]

hard admin

*

Top