Чрез обучения, повишават капацитета на служителите в община Ардино

Гюнер ШЮКРИ

 Днес в залата на общинската администрация в Ардино се проведе встъпителна конференция по проект „Компетентна и мотивирана общинска администрация в услуга на гражданите”. Договор № A12-22-37/17.04.2013 г.; Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07; Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”. Проектът се реализира от община Ардино с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Присъстваха кметът на общината Ресми Мурад, Нина Петкова и Стоян Ставрев, представители на консултантска фирма, служители на общинската администрация и кметове и кметски наместници на населени места от община Ардино.

Присъстващите бяха запознати с целите на проекта, а именно повишаване компетентността и мотивацията на служителите в Община Ардино и в целевите кметства чрез провеждане на обучения за създаване на квалифицирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса.

Основните дейности по проекта включват провеждане на обучение на експерти и специалисти от община Ардино в Института за публична администрация в София и на специализирани обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство.

Продължителността на проекта е 12 месеца. Екипът за управление на проекта е състои от три души – ръководител, координатор и счетоводител.

Кметът Ресми Мурад изрази своята убеденост, че проектът ще доведе до подобряване на работата на служителите в общинската администрация и увеличаване на тяхната компетентност, а гражданите ще получат много по-добро обслужване.

hard admin

*

Top