Шефката на "В и К" инж. Кера Василева отговори на Цвета Караянчева! Вижте 13-те отговора

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,
Приоритет в тези дни за мен беше справянето и овладяването на критичната ситуация по отношение на яз. „Боровица” и пречиствателната станция.
Последователно отговарям на поставените от Вас въпроси, както следва:

1.Действителната причина за влошаване качеството на питейната вода е природното бедствие, което ни сполетя на 23.07.2014г. вследствие на проливните дъждове във водосбора на яз. „Боровица”;
В язовира бяха довлечени огромно количество кална маса, примесена с изкоренени храсти, клони, дървета с различни размери. Някои от тях са с дължина над 10 метра и диаметър над 0.5 метра. Кална маса постъпи на вход на ПСПВ и станцията се задръсти. Беше спряна водата от яз. „Боровица”. Предотвратена беше опасността да се залеят машини, съоръжения, ел. инсталации – цялата станция. Действията, които бяха предприети, са: почистване на всички съоръжения – радиални утаитeли, филтри и изравнители и въвеждане на станцията в нормален работен режим;
От 4 август на изход от станцията всички показатели на водата са в нормите на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследва се водата в различни пунктове на водопроводната мрежа, съвместно с РЗИ. Очаквам решението на инспекцията кога ще се извърши масирана дезинфекция. Ден след масираната дезинфекция ще се вземат микробиологични проби от РЗИ, резултатите ще са известни след 48 – 72 часа. Водата ще бъде обявена годна за питейни нужди след разрешение на РЗИ;

2. Действията на ръководителя на станцията са правилни, тъй като е предотвратена опасността да се залеят машини, съоръжения и ел. инсталации. Към 12.00 часа на 24.07.2014 г. пристигайки на входа на пречистствателната станция бях уведомена, че са се затлачили всички пречистващи съоръжения – радиални утаители, филтри, изравнители. Притокът на вода от язовира беше спрян. В този момент станцията беше преустановила работа. На място обсъдихме и съставихме план за действие. В пречиствателната станция започна източване на водата и утайките от бързите филтри и изравнителите. Планирахме почистването да приключи около 21 часа и не по-късно от 22.00 часа да възстановим работата на станцията;
Качеството на водата не се подобри до 26 юли, тъй като възможностите и капацитетът на станцията не бяха в състояние да се справят с изключително високата мътност на входната вода – 398 мг/ л. През следващите дни мътността на входната вода спадаше и резултатите от изследванията постепенно се приближаваха към нормите;

3. Съоръженията на станцията излязоха от строя единствено и само поради рязката смяна и огромения скок на показателя мътност на входящата вода, постъпваща от яз. „Боровица”;

4. Технологията на пречистване включва коагулиране, утаяване в четири радиални утаители и филтруване през 8 бързи филтри. Мерките срещу високата мътност бяха: ежедневно почистване на радиалните утаители, в които се събираше голямо количество утайки /кал/ (при нормален режим на работа се почистват веднъж на две седмици), филтрите се промиваха до 10 пъти на ден /повече промивки не бяха възможни, поради размерите на канализацията, по която се оттича промивната вода/ при нормално предвидени в технологичната част една промивка на 30 – 48 часа;

5. На място бяха всички компетентни служители – ръководителят на станцията, ръководителят на производствени технологии, дежурният персонал – оператор на ПСПВ, енергетик, електромонтьор, електромеханошлосер, химик и лаборант. Всички взети от мен решения бяха предварително обсъждани и анализирани от присъстващите специалисти;

6. На станцията беше съобщено за бедственото положение на яз.”Боровица” и за увеличена мътност на водата, но за изключително високата мътност не можеше да бъде уведомена станцията предварително, поради невъзможността това да бъде констатирано на яз.”Боровица”. Интензивното движение на водните пластове по цялата площ и в дълбочина на язовира не даваше възможност за обективна оценка на мътността на водата, постъпваща във водовземния отвор, намиращ се на 14 метра дълбочина под водното ниво;

7. До 15.07.2014 г. използвахме коагулант алуминиев сулфат. На 16.07.2014 г. започнахме използването на нов продукт за коагулант – полиалуминиев хлорид хидроксит сулфат.

 Преди 16.07.2014 г. използваният реагент за пречистване на водата от яз. „Боровица” в ПСПВ „Енчец” /пречиствателна станция за питейни води/ е алуминиев сулфат. Налично е Санитарно разрешително № 04965 / 2002 г. на МЗ за алуминиев сулфат;
 Предвид регламентираното в чл. 13, ал. 1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, според което в процеса на дезинфекция и обработка, както и при изграждане на инсталации и съоръжения за подготовка и разпределение на питейната вода се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейната вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването и това, че влаганият нов реагент отговаря на това изискване и след презентацията му беше взето решение от мен, в качеството ми на управител на дружеството, да се вложи за изпитване. Налично е санитарно разрешително на МЗ № 26-00-794/25.06.2014 г. за полиалуминиев хлорид хидроксит сулфат;
 Изпитването започна на 16.07.2014 г. и резултатите са добри, показателите от пречистването са в нормите на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, до случилото се бедствено събитие на яз. „Боровица”.
Предложих на екипа да обсъдим с кой коагулант да работим след възстановяването на работата на станцията. След излизането от строя на станцията, ръководителят производствени технологии и дежурният оператор ПСПВ изказаха мнение, че поради краткия изпитателен срок на новия продукт ще се чувстват по-сигурни да работят с алуминиевия сулфат.
Предпочетох членовете на дежурния екип да се чувстват уверени при създалата се бедствена ситуация и реших след възстановяване на работата на станцията да използваме алуминиев сулфат. От възобновяване работата на станцията и към момента се използва алуминиев сулфат. В следващите няколко дни при високата мътност на вход на станцията до снижаването и и с този реагент мътността на изход беше висока;

8. Тествани са в реално време и са правени задължителните жар тестове в лабораторни условия;

9. Представители на фирмата доставчик на реагента не са имали достъп до пречиствателната станция и не са изразявали становище по технологичните процеси;

10. Как са реагирали органите за контрол на качеството – сутринта на 24.07.14 г. ръководителят на ПСПВ ме извести, че мътността на входната вода се е увеличила над 100 мг/литър (апаратът за измерване може да отчита до тази стойност) и станцията не успява да я пречисти. Показателят мътност на изход от станцията е 16.5 мг/л, което е над нормите по Наредба № 9 за качеството на питейната вода, предназначена за питейно – битови цели. Водата от ПСПВ до град Кърджали изминава път по външни водопроводи с дължина над 5 км и през Резервоари и след около 2 часа тази мътност щеше да пристигне в града. Затова веднага изготвих съобщение, което по телефона съгласувах с РЗИ Кърджали. Съобщението беше адресирано и изпратено до РЗИ Кърджали, ОКИЦ Кърджали, МРР София, Областния управител на Кърджали, Община Кърджали, Община Момчилград, до „24х7 Родопи“ и другите медии. С него предупреждаваме населението, живеещо в градовете Кърджали, Момчилград и в 35 поименно изброени села, че питейната вода може да се използва само за битови нужди – миене, къпане и пране, но не и за пиене и готвене;

11. Мътността на изход от станцията беше 16.5 мг/л и напълно отговаря на истината. Стойността не е занижавана – показателят е извън нормите и е обявено предупреждение. Потърсихме от РЗИ фогоспектрометър за измерване на стойности на мътността над 100 мг/л, тъй като мътността на входната вода видимо постоянно се увеличаваше;

12. Трудно е да измерим реалните последици в бедствена ситуация;

13.Случилото се представлява природно бедствие, което можеше да предизвика по-тежки последици. Компетентните органи извършват проверка и ще се произнесат по въпроса дали са налице виновни действия или бездействие.

Използвам случая да благодаря за поставените от Вас въпроси.

С УВАЖЕНИЕ:
/ инж. К. Василева /
УПРАВИТЕЛ НА “В и К” ООД КЪРДЖАЛИ

На снимката: За инж. Василева изпитания имаше и през зимата. Двамата с областния управител Бисер Николов оглеждат строителните работи по изградения “байпас” на централния водопровод
24rodopi.com

hard admin

*

Top