27 асистенти ще работят към новия Център за социални услуги в Черноочене

Център за социални услуги в домашна среда бе открит в Черноочене.
В центъра ще работят двама служители – един управител и един социален работник, които ще контролират работата на социалните работници.
След провеждане на обучение на одобрените 27 домашни помощници, те започнаха да предоставят социални услуги по домовете. Асистентите ще се грижат за 35 потребители, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Ще се предоставят почасови услуги за лична помощ и дейности с медико-социална насоченост – помощ при хранене, помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, събличане, къпане, прием на лекарства, придружаване до образователна и здравна институция, месторабота, помощ при почистване на дома, пазаруване, приготвяне на храна, заплащане на сметки и др.
Кметът Айдън Осман заяви, че проектът е бил необходим за общината и решава сериозен проблем.
„В населените места на общината има десетки хора в неравностойно положение, които имат нужда от протягане на ръка за помощ. Целта ни е да обхванем максимална част от тях”, каза той.
Центърът за социални услуги в домашна среда е изграден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта е да се осигури качествена грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване, чрез повишено качество на грижа, целенасоченост и гъвкавост на предоставянето на услуга в общността. Продължителността на проекта е 12 месеца.
Кметът Айдън Осман съобщи още, че Община Черноочене е и партньор по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема „Алтернативи”, който е удължен до 15 януари 2014 г. По този проект са заети 19 лични асистенти.
hard admin

*

Top