35 безработни стават домашни помощници в Ардино

Община Ардино е в списъка на общините с одобрени проекти по процедурата „Център за услуги в домашна среда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът ще се реализира от януари 2013 г. В него ще бъдат включени хора с увреждания  и възрастни хора, чието самообслужване е затруднено или невъзможно.

Предвижда се предоставяне на социални услуги-лична помощ, социална подкрепа и комунално-битови дейности на лица от рискови групи във всички населени места на територията на общината.

Една от целите на  проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на почасови услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

За реализирането му ще бъдат назначени 35 безработни лица, които трябва да имат регистрирация в Бюрото по труда. Те ще се грижат за 75 потребители. Предстои подписване на договора с  управляващия орган, след което кметът на общината Ресми Мурад ще назначи екип за управление на проекта и подбор на бенефициенти.

Услугите ще се предоставят чрез общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда”.

 

Гюнер ШЮКРИ

 

hard admin

*

Top