4 обединения с оферти за изпълнение на В и К-мрежата в Кърджали

Комисия, назначена със заповед на кмета на Кърджали инж. Хасан Азис, отвори днес публично постъпилите оферти за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Кърджали, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Преди това председателят на комисията инж.Катя Митовска, главен инжeнер на Община Кърджали, прочете заповедта на кмета, според която Комисията трябва да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти.
Главният юрист консулт на община Кърджали Крум Трингов обяви пред присъстващите, сред които и кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, че до указаният законов срок – 16,00 часа на 18.04.2013г., са постъпили четири оферти. Според реда на постъпването им това са на обединенията „Ахридос 2013″, „Аквабилд Кърджали”, „Воден цикъл Кърджали” и „ВиК Кърджали”.
Процедурата по отварянето на постъпилите предложения се проведе в сградата на Общинска администрация –Кърджали, стая 407. Комисията трябва да приключи работа, състави протокол за разглеждане, оценка и класиране на участниците, които да представи в срок от 60 дни на кмета на общината.
hard admin

*

Top