70 безработни са назначени за земекопачи в 48 кметства

70 безработни са назначени за земекопачи в 48 кметства в община Кърджали.
Между Община Кърджали и Агенцията по заетостта беше сключен договор за изпълнение на проект „Подкрепа за заетост”.
В продължение на 5 работни дни всички преминаха обучение по ключова компетентност. Обучители на наетите лица бяха 7 наставника, определени от Община Кърджали. Основната цел на обучението беше да се повиши мотивацията за работа, уменията за работа в екип, уменията за планиране на времето и уменията за работа при стрес. Всички назначени работници преминаха успешно курса. В последния ден от обучението бяха връчени сертификати.
В началото на септември ще се проведе още едно пет – дневно обучение, което ще даде знания на работниците за конкретното работно място и работните им задължения по длъжностна характеристика.

—————————————————————–
Само сега спечели смартфон SAMSUNG и още много награди!виж

hard admin

*

Top