711 семейства поискаха социални помощи за първокласници

Еднократни целеви помощи за ученици, записани в първи клас от Закона за семейни помощи за деца, се отпускат за покриване на част от разходите в началото на учебната година.
В Област Кърджали към момента има подадени 711 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 634 , които се отнасят за  637 деца. Броят на издадените заповеди за отказ са 7. В процес на обработка са 70 молби.
Право на тази помощ имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.
Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2014 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.
За миналата учебна година такава помощ бе отпусната за 1190 деца-първокласници от Област Кърджали.
24rodopi.com
hard admin

*

Top