8 заявления за схемата „Ябълка за закуска на ученика“

В Областната ди­рекция на Държавен фонд “Земеделие” в Кърджали са подадени 8 заявления за участие в схемата “Училищен плод” за учебната 2014/2015 г., съобщи директорът Айджан Ахмед. Приемът на до­кументи започна на 15 август и приключи на 23 септември. По схе­мата имат право да кандидатстват учеб­ни заведения, еднолич­ни търговци, търговс­ки дружества и коопе­рации, организации на производители на плодове и зеленчуци, как­то и Общинските администрации.
За тази учебна годи­на са предвидени 10,5 млн. лв. На дете се по­лагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лева без ДДС. Стойността на порцията е 0,68 лв. без ДДС. От схемата ще се възползват всички групи в детски­те градини, както и учениците от подгот­вителен до четвърти клас.
До 31 октомври на интернет страници­те на Държавен фонд “Земеделие” ще бъдат публикувани списъци­те с одобрените кан­дидати. Те трябва да доставят свежите плодове и зеленчуци в детските градини и училищата от 1 ноем­ври до 31 май 2015 година.
24rodopi.com
hard admin

*

Top