828 000 лева влизат в бюджета на Ивайловград от находище „Стария даскал“

Фирма „Барон” получи правото да добива на концесия гнайси от находище „Стария даскал”, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Разработваният терен се намира в землището на с. Кобилино, община Ивайловград. Очакваните концесионни плащания за 35-годишния срок на концесията са за над 828 хил. лв. без ДДС, които ще постъпват изцяло по бюджета на община Ивайловград.

Съгласно проекта на концесионния договор, концесионерът се задължава да прави дължимите концесионни плащания в определените срокове. Той следва да представи на концедента цялостни работни проекти за добив и първична преработка на подземните богатства, за осъществяване на свързаните с концесията дейности, годишни работни проекти, както и проекти за рекултивация на концесионната площ.

hard admin

*

Top