Възобновяват се заниманията по интереси с ученици в ОДК

Със Заповед на кмета на община Крумовград се възобновява присъственото провеждане на занимания по интереси с ученици в ЦПЛР-ОДК гр. Крумовград, считано от 08 юни 2020 г. до края на учебната 2019-2020 година.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), писмо с изх. № 1103-97 от 01.06.2020 г. на министъра на образованието и Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

1.  ВЪЗОБНОВЯВАМ присъственото провеждане на занимания по интереси с ученици в ЦПЛР-ОДК гр. Крумовград, считано от 08 юни 2020 г. до края на учебната 2019-2020 година, като в периода 02.06.2020 – 07.06.2020 год., директора на ЦПЛР – ОДК да представи в Общинска администрация Крумовград доклад за броя на учениците, които изявяват желание след информирано съгласие на родителите да посещават групите по интереси, осигурени условия за работа и въведена организация в институцията.

2.  Директорът на ЦПЛР – ОДК да осъществява необходимите строги санитарно – хигиенни дейности, както и да създава и въвежда организация за работа, при стриктно спазване на указаните от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и/или друг държавен орган и/или институция мерки и указания за организиране и провеждане на дейностите.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Неждие Акиф – заместник кмет на община Крумовград.

                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                                          КРУМОВГРАД: ………/п/…..…………

                                                                                                                     /СЕБИХАН МЕХМЕД/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link