Инвестират в открит рудник в община Крумовград

Фирма от Сандански е депозирала  предложение да строи открит рудник за добив на скално обличовъчни материали в община Крумовград. Планираната площ 642 кв м от находище то Агликина поляна е  в землищата на селата Егрек, Голям Девисил и Девисилово.

Добивът ще се извършва чрез диамантени въжени  резачки, сондажна апаратура и багери, пояснява инвеститорът.

Поради голямата площ  на планирания рудник намерението подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно закона компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Хасково. Освен това експерти по зоология и ботаника трябва да преценят какви ще бъдат последствията от производствената дейност за защитената зона „Източни Родопи“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *