МИГ „Oбщини Момчилград и Крумовград“ кани предприемчивите да представят проекти по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”

МИГ „Oбщини Момчилград и Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Oбщини Момчилград и Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград – Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 950 000 лева. Приемът на проектни предложения е с два крайни срока на кандидатстване.
1-ви период на прием на проектни предложения:
Краен срок за подаване на проектни предложения – до 17:00 часа на 30 април 2018 г., включително;
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура за първи период на прием – 1 000 000 лева.
2-ри период на прием на проектни предложения:
Краен срок за подаване на проектни предложения – до 17:00 часа на 30 април 2019 г., включително;
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за 2-ри период на прием – 950 000 лева и остатъчните средства след приключване на първия прием.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1/ Дейности в подкрепа на общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии и/или
2/ Дейности в подкрепа на специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет и/или
3/ Дейности в подкрепа на растежа на предприятията чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги и
4/ Дейности за информиране и публичност.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://www.eufunds.bg; http://www.migmomchilgrad.com/ ,
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, чрез квалифициран електронен подпис, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *