Обходният път на Кърджали: Мост с дължина 920 метра над яз. "Студен кладенец"

В проекта за Обходен път на Кърджали са разработени три основни варианта. Както вече 24rodopi.com писа, това са червен, зелен и син.
Червен вариант
Трасето на вариант червен преминава в близост до с.Рани лист, в регулацията на с.Солище до с.Скърбино, с.Бяло място, в близост до концесионера за бентонит, но не засяга концесионните граници, пресича път ІІІ-507, ж.п. линията Русе – Кърджали – Подкова и р.Арда. В близост до трасето има три микроязовира, които не се засягат. Трасето на пътя се пресича от междуселски асфалтирани пътища и черни, селскостопански пътища.
Зелен вариант
Трасето на варианта преминава в близост до махала Копран, с. Солище, с. Скърбино, с. Бяло място като след км 340+500 (340+750 червен) се включва в червен вариант.
Син вариант
Трасето на варианта е източно от с.Солище, където се отделя от червен вариант, след което преминава източно от с.Зимзелен и с.Повет, на 1 км от ОЦК и 800 м източно от с.Пропаст. При “Бентонит” АД е краят на варианта, където при км 344+459.70 (344+115.28 червен) се привързва към червения вариант.
На Експертен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ проектната разработка се изисква да се допълни. Разработени са:
Зелен пунктир: близък до зеления вариант, но източно от мах.Невестино. Трасето на вариант зелен – пунктир е подвариант на зелен вариант в участъка от км 337+143.15 до км 340+536.03. Зелен пунктир преминава източно от махала “Невестино” на около 140 м, след това преминава западно от с. Скърбино (на около 90 м), на км 340+536.03 се привързва към зеления вариант. Само в участъка на зелен – пунктир трасето е с дължина 5702 м и е по-къс с 334 м от зелен вариант. Разработен е за проектна скорост 90 км/ч. В двата участъка има необходимост от трета лента. Високите насипи за вариант са с височина до 8.50 м, като има предвидени армонасипи, а изкопите са до 26 м.
Червен пунктир: да мине източно от микроязовира, в близост до км 337+000 и извън регулацията на с.Солище. Трасето на червен пунктир е подвариант на вариант – червен в участъка км 337+861.94 до км 340+750. Началото на трасето е проектирано като продължение на червен вариант. След това се насочва на запад, с което се избягва свлачищен район до с.Копран. Откосът на трасето преминава в езика на свлачището и работи като контрафорс. Свлачището е укрепено. След свлачището се отправя към с.Солище, където е необходим виадукт. За да се избегне преминаването през с.Солище се предвижда тунел с дължина 605 м, след което при км 340+750 (червен) се включва в червен вариант. Общата дължина на червен пунктир е 6018 м и е с 32 м по-къса от червен вариант. Вариантът е разработен с проектна скорост 90 км/ч.
Лилав вариант: подвариант на червен вариант, но извън кв.Гледка. Съгласно изискване на ЕТИС на АПИ е възложено на “Пътпроект” ЕООД да се разработи след км 346+000 нов вариант, минаващ източно от кв.“Горна гледка”. Взето е решение вариантът да е с начало км 345+030. Лилавият вариант е подвариант на червен вариант в участъка от км 346+012.83 до км 348+997.32. След км 345+030 трасето на вариант лилав е по вариант червен, пресича р.Арда (опашката на язовир “Студен кладенец”), ж.п.линията Кърджали – Момчилград – Подкова с два варианта – подлез и надлез (ниска и висока нивелета). Насочва се към кв.“Горна гледка”, заобикаля го, без да засяга регулацията, и се привързва към вариант червен на км 348+997.32.
В началото на проектиране Лилав вариант е от км 346+012.83 до км 348+997.32, но в окончателното предложение покрива червен вариант и е окончателно приет Лилав вариант висока нивелета от км 345+030 до км 348+997.32.
За преминаване през имота на “Ес енд Би Индъстриал Минералс” АД се разработват Кафяв вариант – запад и Кафяв вариант – изток.
Кафяв вариант – запад Началото на варианта е при км 342+850 на червен вариант. При км 342+972.48 се насочва източно от концесията “Пропаст” на “Бентонит” АД, преминава западно от червен вариант, като се избягват масивни постройки и отчужденията са минимални. При км 344+400 (червен) се влива във вариант червен и продължава по червения до км 345+030 (червен). Общата дължина на варианта е 2205 м и е с 25 м по-дълъг от червения.
Кафяв вариант – изток – ниска и висока нивелета Началото на варианта е на км 342+850 на вариант – червен. На км 342+954.32 се отделя и преминава в близост до концесията на “Бентонит” АД (източно), за да избегне масивни постройки и отчуждения на имоти и при км 344+595.38 (червен) се влива в червен вариант. Общата дължина на трасето е 2144 м и е с 36 м по-къс от вариант червен. Трасето пресича водоем, изпълнен в резултат на изкопи от “Бентонит”, и при дълбочина 8 м три метра са запълнени с бентонит (предвижда се неговото изгребване и запълване със скален материал). След това трасето пресича асфалтов път на “Бентонит” АД с подлез, с водосток се провеждат водите на р.Зимзеленска, преминава под пътна връзка “Кръг – Маказа” (ІV вариант), преминава над пътна връзка “Хасково – Кръг”, р.Зимзеленска и Път ІІІ-507, премоства ж.п.линията, преминава над съществуващ асфалтов път и на р.Арда и при км 345+300.00 (червен – нивелетно) се включва във вариант червен. Началото на кафяв вариант – изток – висока нивелета е на км 342+850 на червен вариант. В началото има виадукт. До водостока на р.Зимзеленска е идентичен с кафяв – изток – ниска нивелета. След това още веднъж премоства р.Зимзеленска и после път ІІІ-507, премоства ж.п.линията, след това преминава над съществуващия асфалтов път и на р.Арда и при км 344+300 нивелетно се включва в червен вариант.
Преминаването на трасето през ЗЗ “Родопи – Източни” BG 0001032 и ЗЗ “Студен кладенец” BG 0002013 по всички варианти и по предлагания вариант (лилав в разглеждания участък) е от км 345+030 до км 346+000 е едно и също. Двете зони в разглеждания участък почти се припокриват. Съгласно проекта в тази част пътното трасе преминава по мост с дължина 920 м (22 опори, 23 отвора по 40 м). При приетия в участъка лилав вариант висока нивелета височината на моста е от 8,50 до 24 м. Поради големия обем информация координатите на трасетата на всички варианти се прилагат в електронен вид. Пресичането на р.Арда (опашката на яз.”Студен кладенец”) е след моста на водното огледало и моста на ж.п. линията Русе-Подкова.
(Следва)
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *