Приемат в Крумовград Програмата да управление на кмета за новия мандат

Съветниците ще одобрят размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете и на кмета на общината

За 27 февруари е насрочено редовно заседание на Общинския съвет

Редовно заседание на Общинския съвет в Крумовград е насрочено за четвъртък от 10 часа в залата на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 14 точки.

Кметът на Себихан Мехмед ще внесе предложение за Програма за управление на общината през мандат 2019-2023 г.  Съветниците трябва да  актуализират Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през  тази година, както и да определят пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване.

Предвижда се местните парламентаристи да одобрят  размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства и на кмета на общината.

На заседанието управителят на Многопрофилната болница за активно лечения „Живот +”  в Крумовград д-р  Мария Иванова ще докладва за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2019 г. на болницата.

Дневният ред на сесията включва още разглеждане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Програма  за развитие на читалищната дейност за 2020 г., упълномощаване на представител на общината, който да участва в заседанието на Управителния съвет на Сдружение „За чисти Родопи”, както и съгласуване позицията на представителя на общината на редовното заседание  на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, насрочено за 5 март.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *