Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Крумовград“

Услугата предоставяне на „топъл обяд“ по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“ към 31.12.2018 г. се предоставя в гр. Крумовград и селата: Вранско, Горна Кула, Звънарка – мах. Козино и мах. Лозино, Подрумче, Пелин, Полковник Желязово, Едрино, Гулийка, Аврен, Черничево, Токачка, Гривка, Зиморница, Раличево, Пашинци, Бук, Лещарка, Тополка, Голяма Чинка, Малка Чинка, Метлика, Рибино, Девесилово, Девесилица, Малък Девесил, Голям Девесил и Егрек. Потребителите на проекта са общо 520 души, като всеки работен ден те получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Стойността на 1 храноден за 1 лице 2.50 лв.
Храната се приготвя в кухните на 4 трапезарии – ДСП гр. Крумовград, ДСП-филиал с. Аврен, ДСП-филиал с. Токачка и ДСП-филиал с . Егрек. Рецептите за приготвяне на ястията са съотносими към тези посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене и са съобразени с националните стандарти и норми за хранене и изискването за принос към балансирания режим на хранене.
Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Осигуряване на топъл обяд в гр. Крумовград“ извършва подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдат включени като потребители на социалната услугата „топъл обяд“ по прозрачен начин и в съответствие с принципите за зачитане личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.
Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление–декларация до кмета на община Крумовград. На база на подадените заявления се изготвя списък за всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград.
В проекта могат да бъдат включвани единствено лица попадащи към една от основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд, съгласно Наредба № РД-07-01 от 04.04.2018 г. за реда и условията за определяне на целеви групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, а именно: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция „Социално подпомагане“. 3. Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си. 4. Скитащи и бездомни лица и деца 5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на параграф 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището.
Крайния подбор на потребителите се извършва на база утвърдена от кмета на община Крумовград „Процедура за подбор на потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“ от постоянно действаща комисия, назначена със Заповед на кмета на община Крумовград, в която има представител и на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград. Комисията разглежда всяко постъпило заявление, като главно се води от наличието на лицето в някоя от посочените целеви групи. Не се допускат лица, които не попадат в някоя от тези групи. Дейностите по операцията ще продължат до 31 декември 2019 година. Същите се реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ). Финансирането е в размер на 872 522,20 лв.
В рамките на изпълнението на операцията, наред с топлия обяд се реализират и съпътстващи мерки спрямо потребителите, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на други социални услуги, административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид нуждите и проблемите им.
Съпътстващите мерки са дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храна с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *