РЗИ – Кърджали – Водата във водопреносната мрежа на Крумовград е…

Директорът на РЗИ Кърджали д-р Виктор Русев Кирчев отмени предписанието за СПИРАНЕ [ЗАБРАНА / ползването на водата от водоснабдяване- Крумовград за питейни цели

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО                            До инж. Славчо Димов Славков

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ                              Управител на Вик ООД- Кърджали

гр. Кърджали

изх. N2 рд- 01-139 / 07.09.2023г.

ЗАПОВЕД за отмяна на предписание за спиране на експлоатацията на обект/части от обект/ на дейност

Подписаният: д-р Виктор Русев Кирчев, директор на РЗИ – Кърджали име, фамичия

на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за здравето и след като се запознах с Предписание

Пр.Сп. 4/28.08.2023г. и установените с него нарушения: лоши химични показатели, видно от Протоколи за изпитване .N2JIYI 457/28.08.2023г. и МЛИ 457-158/28.08.2023г на Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве” към РЗИ – Кърджали.

ОТМЕНЯМ ПРЕДПИСАНИЕТО ЗА

СПИРАНЕ [ЗАБРАНА / ползването на водата от водоснабдяване- Крумовград за питейни цели.

считано от : 07.09.2023г.

Мотиви: Извършена е дезинфекция на водопроводната система с хлор-съдържащи препарати и изследвана контролна проба от водоизточника по показателите [Желязо, Мътност, Ешерихия коли и колиформи/, които отговцэят на изискванията на Наредба N2 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр.30/2001г., видно от Протокол за изпитване У2ЛИ 470/07.09.202Зг. и .М2ЛИ 470-165/07.09.202Зг.на Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве” към РЗИ- Кърджали.

Отговорността за изпълнението възлагам на: инж. Славчо Димов Славков Управител на Вик- ООД

Кърджали

На основание чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравето тази заповед може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс — по административен ред пред главния държавен здравен инспектор в 14-дневен срок от съобщаването или по съдебен ред пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. Оспорването на заповедта не спира изпълнението й.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *