Учители от СУ „Васил Левски” в Крумовград утвърждават компетентностния подход в училище

Педагозите се включиха в изнесено и дистанционно обучение в Националния център за повишаване на квалификацията в град Банкя

Във връзка с изпълнението на плана за квалификационна дейност и решение на Педагогическия съвет при СУ „Васил Левски” в Крумовград, със съдействието на РУО – Кърджали, Националният център за повишаване на квалификацията в град Банкя проведе изнесено и дистанционно обучение на педагогически специалисти на тема: «Прилагане на компетентностния подход от педагогическите специалисти за успешно развиване на ключови компетентности от учениците за качествен и ефективен образователен процес». Основната цел на обучението беше промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности за преориентиране на традиционната образователна парадигма за преподаване на знания, формиране на умения и навици към създаване на условия за овладяване на комплекс от компетенции.

Темата придоби актуалност в редица изказвания на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, както и в неговото обръщение към учителите и училищните директори – „Обществото изисква от нас по-добри резултати”.

Компетентностният подход датира в педагогическата литература още от 60-те години на XX век, но днес той е обвързан с нормативната уредба.Това определи и избора на темата за обучението. В работните документи на Европейската комисия за гарантиране на качествено и модерно образование, нужно за XXI век, се посочва, че тъй като глобализацията продължава да изправя Европейския съюз пред нови предизвикателства, всеки негов гражданин се нуждае от широк набор от компетентности, за да може да се приспособява гъвкаво към бързо променящия се и по-сложен свят, в който творчеството, способността да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-ценени от простия обем от знания. Стремежът към адекватност със съвременните реалности предполага преход на образованието от квалификационния подход към компетентностен.

В осем присъствени часа участниците в обучението с лектор Ивана Даутова от НЦПКПС в  Банкя се запознаха с новата визия на българското образование в лабиринта на нормативната уредба и възможностите за прилагане на компетентностния подход в училищната практика, т.е. как да се осъществи преходът от закон към практика.

В еволюционното развитие на компетентностния подход до днес и на свързаните с него понятия „компетентност“ и „компетенция“ могат да се разграничат четири основни етапа.Последният от тях изисква усилията на цялото ни общество, за да се създадат у учениците ключови компетентности за ефективната им реализация, което ще подобри и резултатите от PISA, НВО и ДЗИ.

СУ „Васил Левски” в Крумовград е иновативно училище и в него работят креативни и мотивирани учители. С активното си участие в обучението те заявиха категоричната си позиция, че  днес новата парадигма изисква училището да се превърне в учеща се организация – където учителят постоянно се учи, като определя начините за достигане на стандартите, начините за диалог с ученика, начините на взаимодействие с колегите си за улесняване развитието на ученика. Ученикът трябва да се намира в действителна ситуация на цялостно учене – в която той да е включен емоционално, интелектуално и в която да развива цялата си личност и интелигентност, а не отделни компоненти.

Тази категоричност прозвуча и в думите на директора на крумовградското училище училищетоЦветан Терзиев, че е мотивиран да подкрепя всяка иновативна идея и да насърчава креативните учители, защото училището следва да се превърне в истинска общност на учещи се, в която ръководители, учители и ученици се учат как да вършат по-добре и по-добре своята работа заедно, за да може всеки да напредва оптимално.

Успешно бе съчетана присъствената и дистанционната форма. Обучението приключи  с  разработка и представяне на иновативни уроци.

Единствено чрез прилагането на компетентностния подход  в училищната практика ще отговорим на очакванията на обществото, за което апелира и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Крайната цел на училището трябва да е учениците постоянно да подобряват и да разширяват своите интереси, да подобряват своите способности и да развиват характера си, да стават по-добри и по-добри всеки ден и да помагат на другите да правят същото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *