Чрез цифрите виждам целия цикъл на производството

Обичам сама да изготвям финансови отчети – това ми дава по-голяма увереност в работата

 

Цветанка Караиванова е икономически директор за дружествата на Дънди Прешъс Металс в Челопеч и Крумовград. Започнала е кариерата си в минното дружество и през годините заема различни позиции в рамките на финансово-счетоводния отдел. През 2011 г. оглавява екипа на финансовия отдел, а през 2013 г. става икономически директор на дружеството. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“  с магистърска степен по икономика. Има и диплома по финансов мениджмънт от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители. 

За да стана добър финансист, се научих да обръщам внимание на детайлите, което ми помага при интерптретирането на финансовата информация, като всеки ден се стремя да предам част от моя опит и да науча нещо ново.

Добрата практика в работата за мен е тази, която е фокусирана върху хората. Всяка година отделяме бюджет за обучение, грижим се за безопасността и създаваме среда, в която хората са мотивирани и удовлетворвни от това, което правят.

Финансистът много добре трябва да познава производството на компанията. Ето защо комуникацията с хората е много важна. Благодарение на опита и идеите на колегите правим вътрешни оптимизации на процесите и постигаме значително намаление на разходите.

Чрез цифрите виждам целия цикъл на производството.

Управлението на финансовите средства е трудна задача, като в основата са доброто планиране и дисциплината. Ръководя се от опита на колегите и добрите практики в защита интересите на компанията.

Удовлетворение в работата ми носи всяко подобрение, което заедно с колегите направим. Чрез инвестицията за разширяване и модернизиране на рудника и обогатителната фабрика увеличихме производството до 2,2 млн. т. годишно, като продължаваме да инвестираме и усъвършенстваме вътрешните процесите във всички звена на компанията.

Рисковете в нашата работа са много: външни пазари, цени на металите, валутни курсове, лихвени нива. Непрекъснато търсим начини да намалим  негативните ефекти върху финансовите показатели.

Бизнесът на Дънди Прешъс Металс е златен. Златен е и от гледна точка на инвестициите, които правим в хората и в регионите, където работим.

Ако погледна назад в последните десет години, виждам огромната промяна, която сме постигнали днес. С усилията, които полагаме всеки ден, ставаме все по-добри.

„Златното” правило, което ми дава увереност като професионалист: Мнението на всеки служител е добре да бъде чуто. В нашата копания всеки би могъл спокойно да изкаже своята гледна точка. Липсата на тази бариера носи идеи за подобрения и непрекъснато усъвършенстване, което се отразява и върху финансовите показатели на бизнеса.

Добър знак за компанията е, когато финансовият или икономическият директор се усмихва. Така служителите знаят, че работата върви и всички са доволни.

Насочих се към финансите като сфера на реализация още в езиковата гимназия, защото математиката беше любимият ми предмет. Обичам  да изготвям финансови отчети и анализи, това ми носи удовлетворение и ми дава по-голяма увереност в работата.

Фирмен профил:

Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД е българско дружество за добив и преработка на медно-златно-пиритни руди, концесионер на находище “Челопеч”. Добивът се извършва по подземен способ, а добитата руда се преработва до минерални концентрати. “Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД е дружество за търсене и проучване на полезни изкопаеми. Над 13 години то инвестира в разработването на открит рудник в участък “Ада тепе” край Крумовград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *